Kontakt

Katarzyna Rogińska:

tel. +48 514 300 862

Robert Rogiński: 514 957 374

Wizyt:

Dziś4
Miesiąc719
Ogółem580159

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu wraz z silnikem przez czarterującego na stronie www.twister36.com.

2. Niniejsza umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają CZARTERUJĄCEGO.

§2 Przekazanie jachtu

1. ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu wcześnie ustalonej , w porcie wcześnie ustalonym od  godz 15.

2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany ARMATOROWI w dniu wcześnie ustalonej ,w porcie wcześnie ustalonym do godz 12

3. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w niniejszej Umowie. Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności, nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie.

4. Kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zdaniu jachtu wynosi 100 zł.

§3 Podnajem

1. CZARTERUJĄCY nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem, lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody

ARMATORA.

2. Zabrania się wprowadzania na jacht wszelkich zwierząt.

§4 Cena i warunki płatności

Nr konta :    63 1950 0001 2006 0145 9913 0002           Idea Bank

Adam Czerniawski Uniback

 

11-500 Giżycko ul Warszawska 22/3

 

 

1. Opłata za czarter wynosi ………………………… PLN i płatna będzie w ratach: 30% przy zamówieniu gotówką, …………………………. oraz 70% najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem czarteru. Harmonogram płatności:

1 rata: ……………….. PLN płatna do dnia:    .     .2013

2 rata: ……………….. PLN płatna do dnia:    .    .2013

Przy płatności przelewem za datę płatności przyjmuje się uznanie kwoty na rachunku ARMATORA.

2. W przypadku rezygnacji z czarteru:

a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki;

b. rezygnacja późniejsza niż 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki.

3. CZARTERUJĄCY wpłaca zwrotną kaucję w wysokości: Wartość kaucji: …………………. PLN za czarter

Możliwe formy zapłaty:

- gotówką lub przelewem. Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego

wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.

§5 Zaliczka

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem wpłaty zaliczki przez CZARTERUJĄCEGO. W przypadku jednak nie uiszczenia przez CZARTERUJĄCEGO w oznaczonym powyżej terminie zaliczki określonej w § 4 ust. 1 jako Rata 1, niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności odrębnego powiadomienia.

§6 Odbiór jachtu

1. Przy odbiorze jachtu należy wylegitymować się posiadaniem następujących dokumentów:

a. dwoma dowodami tożsamości z aktualnym zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.);

2. Wydawanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, podpisany przez obie Strony umowy.

§7 Odpowiedzialność

CZARTERUJĄCY odpowiada za wszystkie osoby, które przebywają na jachcie, ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym niniejszą Umową oraz bierze na siebie obowiązek pełnej odpowiedzialności za jego stan techniczny, w zakresie w jakim taką odpowiedzialność można przypisać CZARTERUJĄCEMU lub osobom przebywającym na jachcie.

§8 Awaria i szkody

1. W przypadku awarii jachtu CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do porozumienia się z ARMATOREM przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak niezwłocznych działań może doprowadzić do utraty jachtu lub jego całkowitego zniszczenia.

2. ARMATOR oświadcza, iż czarterowany jacht jest ubezpieczony i posiada polisę OC/CASCO. Potwierdzenie zawarcia polisy zostanie udostępnione CZARTERUJĄCEMU przed przejęciem jachtu.

3. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC, CASCO polisy ubezpieczeniowej to skutkuje to utratą kaucji na rzecz ARMATORA, z powodu zwyżek w kolejnych polisach ubezpieczeniowych. Jednocześnie na CZARTERUJĄCEGO przechodzi prawo regresu do sprawcy szkody do wysokości utraconej kaucji w przypadku uruchomienia polisy CASCO. Inne straty są rozliczne z kaucji na miejscu podczas zwrotu jachtu ARMATOROWI.

§9 Użytkowanie jachtu

CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do:

- użytkowania jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej,

- nie wypływania z portu przy sile wiatru powyżej 6o w skali Beauforta.

-refowania powyżej 4 w skali Beauforta.

§10 Postanowienia końcowe

1. Spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem nieważności.

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Jeżeli CZARTERUJĄCY rażąco zaniedba postanowień niniejszej umowy, ARMATOR ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

5. ARMATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (uszkodzenie, zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu itp.). W takim przypadku ARMATOR udostępni inny jacht o przybliżonym standardzie lub zwróci w całości CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone kwoty, określone w § 4 umowy, w terminie do 30 dni.

6. CZARTERUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do obsługi zamówienia czarteru jachtu.

Katalog Stron Internetowych statystyka